УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ
УСЛОВИ

Со самата посета или купување на производите од online продавницата на КЛИМИ.мк се согласувате со условите и правилата кои потребно е да ги прочитате бидејќи тоа се правата и обврските на потрошувачот и продавачот. Тим Корепорејшн не сноси одговорност доколку крајниот корисник не ги прочита општите услови.
Содржината на сајтот како функционалностите, формата, изгледот, инфрмациите се во сопственост на Тим Корепорејшн ДООЕЛ.
Секогаш се залагаме за точност на информациите но секогаш постои можност за грешка во прикажаните информации или одредени пропусти но сепак се трудиме истите да се на ниско ниво. Доколку забележете грешки или нејасно прикажани информации може да не контактирате.

ПРОДАЖБА

Цените прикажани на сајтот се изразени со вклучен ДДВ.
Клиентот има право да одбере производ кој е официјално понуден на веб сајтот и на истиот да се направи online нарачка со што би ја одредил количината, начинот на испорака и останатите опции понудени на веб сајтот. Купувачот може да ја промени или откаже нарачката се до моментот на нејзиното резлизирање. Со реализирањето корисникот склучува договор со ТИМ КОРПОРЕЈШН за нарачката.

ИСПОРАКА

Нарачаниот производ се испорачува на адресата која купувачот ја внесил при нарачката и на начин кој самиот тој го одбрал. При подигнувањето на нарачката клиентот ја потпишува испратницата и дополнителните документи за подигање на производот. Производот може да го подигне и друго лице на наведената адреса кое не е наведено во самата нарачка и истото се води како трето лице.
При подгинувањето/примањето на нарачаниот производ примачот е должен да го провери производот за евентуални оштетувања при транспортот и за евентуален недостаток на одреден дел доколку е составен од повеќе делови. Доколку се констатира некој недостатоци примачот е должен веднаш да пријави рекламација.

ПЕРИОД НА ИСПОРАКА

Испораката се врши на територијата на цела Република Македонија, времето на испорака е од 24- 72 часа во зависност од периодот кога е направена нарачката. Доколку нарачката е направена во неработен ден рокот започнува да тече од првиот работен ден. Во рокот на испорака не се пресметуваат неработните денови. Доколку производот неможе да се достави испорача благовремено за тоа ќе биде известен клиентот. Доколку има доцнење на испораката ТИМ КОРПОРЕЈШН не сноси никаква одговорност доколку доцнењето е предизвикано од страна на компанијата која е ангажирана за извршување на испораката. Во случај, кога купувачот не е дома и не е достапен за доставување на порачката во договорениот термин и на наведената адреса, или нема обезбеден пристап и услови за предавање на производот во тој рок, ТИМ КОРПОРЕЈШН се ослободува од обврската да ги испорача производите наведени во порачката.

ГАРАНЦИЈА И ГАРАНТНИ УСЛОВИ

Производите кои се под гаранција за нив се издава соодветен гарантен лист во кој дополнително се наведени условите за гаранција.

 • Гаранцискиот рок започнува да тече од датата која е наведена на гарантиниот лист или од датата на издадената фискална/фактура. Гарантниот лист е валиден само доколку јасно и читко се означени серискиот број, датумот на продажба и овластениот продавач на производот а сето ова потврдено со печат на овластениот дилер. При предавање на производот на сервис, производот мора да ги содржи сите пропатни упатства, кутија и друго кои се добиени при купување и да се приложи гарантен лист со датум на продажба и печат од овластен продавач.

 • Во случај на неисправност на производ под гаранција КЛИМИ.мк или овластениот сервисер се должни да го отстранат дефектот во рок од 35 дена од денот на приемот на производот за сервис од страна на потрошувачот. Во случај на неисправност производот може да се сервисира најмногу до пет пати во рамките на гарантниот рок кој доколку не се поправи на потрошувачот ќе ми биде заменет со нов ист производ или еквивалентен на стариот производ. При тоа се земаат во предвид состојбата на производот, степенот на непочитување на договорот и настанатите проблеми на Трговецот или соодветно на сервисерот, при исполнувањето на гаранциското задолжување.

 • Трговецот или сервисерот се должни да ја извршат замената или поправката на начин што истото ќе биде во согласност со карактеристиките и својствата на производот, во рамките на гарантниот рок и без истите да причинуваат значителни проблеми на потрошувачот.

 • Во производот може да има делови кои носат сопствена гаранција, независно од гаранцијата на уредот во кој се наоѓаат.

Гаранцискиот рок започнува да тече од датата која е наведена на гарантиниот лист или од датата на издадената фискална/фактура. Гарантниот лист е валиден само доколку јасно и читко се означени серискиот број, датумот на продажба и овластениот продавач на производот а сето ова потврдено со печат на овластениот дилер. При предавање на производот на сервис, производот мора да ги содржи сите пропатни упатства, кутија и друго кои се добиени при купување и да се приложи гарантен лист со датум на продажба и печат од овластен продавач.

СЛУЧАИ КОГА ГАРАНЦИЈАТА ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ

Гаранцијата нема да биде важечка во случај кога дефектите или неисправноста се резултат на следниве причини:

 • Гаранцијата нема да биде важечка, ако дефектот (оштетувањето) настанал како резултат на тоа што потрошувачот не се придржувал кон правилата за употреба, наведени во упатството за користење на производот.
 • употреба на софтвер, носачи на информации, резервни делови, додатоци или потрошни материјали кои не се доставени или одобрени од производителот;
 • дефекти и оштетувања предизвикани од транспорт од страна на потрошувачот после продажбата на производот;
 • механички оштетувања (физичко) оштетување на деловите, изгорени делови од печатени кола.
 • механички оштетувања или дефекти настанати како резултат на земјотрес, поплава, пожар или други природни непогоди, како и при неприлагоден извор за напојување, струен удар или други надворешни фактори и несоодветна работна околина
 • било какво дејствие или поправка кое предизвикало дефект или механичко оштетување или причина за неисправност, а која не е извршена од овластен сервисен центар
 • оштетување од влага, вода, прашина, рѓа, инсекти, глодари, нагризувачки материи
 • дефекти настанати како резултат на нормално абење
 • Доколку производот е отваран/сервисиран или е вршена модификација од страна на неовластено лице, оштетена заштитната налепница и серискиот број на производот/системот.
 • Дефекти кои се настанати како последица на неквалитетни/неоригинални потрошни материјали.
 • При поднесување на рекламација потрошувачот е должен да достави Гарантен Лист кој ја содржи пропишаната содржина заедно со фискалната сметка за производот или издадената фактура. Рекламации не се прифаќаат кога фабричкиот број на производот не може да се прочита или недостасува, освен во случаите кога тоа е направено од производителот.
 • Ако поради горенаведените причини настанат дефекти и оштетувања, сервисирањето е на сметка на потрошувачот, дури и кога истото се врши за времетраењето на гарантниот рок.
 • Гаранцијата не опфаќа чистење и одржување на производот, како и промена на потрошните делови.

ВРАЌАЊЕ ИЛИ ЗАМЕНА НА ПРОИЗВОД

Производот кој е нарачан од потрошувачот но потоа увиде дека клиентот нема потреба од него а е фабрички исправен нема да може да се врати ниту да се одобри замена ниту да се рефундираат уплатените средства. Во случај да барате враќање на паричните средства, тоа можете да го остварите само доколку производот е нефункционален и нема ист таков производ или соодветен, тогаш може да се рефундираат уплатените средстава со приложена фискална/фактура и/или испратница во период од 24 часа од приемот на производот. Во ваков случај потребно е производот и пакувањето да немаат физички оштетувања.